Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer 
Skattedirektoratet kommer i sin melding SKD 8/13 med en nærmere beskrivelse av de nye reglene om personallister, og gir retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr.

Med virkning fra 1. januar 2014 får bokføringsloven en ny § 3a, som krever at arbeidsgivere i de bransjer departementet bestemmer, skal føre personalliste. De bransjer som omfattes er i følge bokføringsforskriften (etter endringer som trer i kraft 1. januar 2014):
  • Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie, jf. bokføringsforskriften ny § 8-3-4.
  • Serveringssteder, jf. bokføringsforskriften ny § 8-5-6.
  • Bilverksteder og bilpleie, jf. bokføringsforskriften ny § 8-12-1.

De materielle kravene til føring av personallister mv. er lagt til bokføringsforskriften ny § 8-5-6:

"§ 8-5-6. Personalliste

Den bokføringspliktige skal sørge for at det på arbeidsstedet føres en personalliste. Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer.

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten.

Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt, og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten.

Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Personalliste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Personalliste som føres elektronisk skal umiddelbart kunne skrives ut på papir. Dersom det foretas rettelser i personallisten, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.

Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 10-3, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste etter første ledd. En slik arbeidsplan må oppdateres fortløpende. Bestemmelsene om personalliste i denne forskrift gjelder tilsvarende for slik arbeidsplan.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for bokføringspliktige der personalet kun består av innehaveren, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke bokføringspliktige, der personalet kun består av daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke dersom den bokføringspliktige i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste."

Personalliste med eventuell kodeoversikt som nevnt skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, jf. bokføringsforskriften § 8-5-7.

Det følger av forskrift om gebyr ved manglende personalliste § 1 at den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste, kan ilegges overtredelsesgebyr etter ligningsloven ny § 10-9. Overtredelsesgebyret skal utgjøre 10 rettsgebyr (p.t. kr. 8600, jf. rettsgebyrloven § 1). Ved gjentatt overtredelse innen 12 måneder utgjør ovetredelsesgebyret 20 rettsgebyr (p.t. kr 17.200). I tillegg kommer et gebyr på 2 rettsgebyr (p.t. kr. 1720) for hver person som ikke er registrert i samsvar med kravene til personalliste. Vedtak om overtredelsesgebyr treffes av skattekontoret.

I SKD 8/13 gir Skattedirektoratet nærmere beskrivelser av disse nye reglene, samt retningslinjer for skattekontorenes ileggelse av overtredelsesgebyr etter ligningsloven. Meldingen inneholder

  • Definisjon og avgrensning av de bransjene som omfattes
  • Unntak fra kravet om føring av personalliste
  • Krav til legitimasjonspapirer
  • Hvilke opplysninger personallisten skal innehold
  • Hvordan personallisten skal føres og oppbevare
  • Retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr

 
Søk: