Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Statsbudsjettet 2014: Skatte- og avgiftsforslag - en oppsummering 
Avtroppende regjering har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. På skatte- og avgiftsområdet er forslagene flere enn på lenge. Her er en oppsummering.

Direkte skatt for lønnstakere og bedrifter

Formuesskatt

Det foreslås å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 870.000 kroner til 1 million kroner. For ektepar innebærer det et samlet bunnfradrag på 2 millioner kroner.

Samtidig foreslås det å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi og å øke ligningsverdiene av fritidsbolig med 10 prosent.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.1.

Arveavgift

Fribeløpet i arveavgiften foreslås økt fra 470.000 kroner til 1 million kroner fra 2014. Av overskytende beløp skal det betales 10 prosent av arv og gaver til barn og foreldre og 15 prosent til andre. Dette er de samme satsene som gjelder i dag på den delen av gaver og arv som overstiger 800.000 kroner (trinn 2). Forslaget innebærer at satsene i dagens trinn 1 i arveavgiften fjernes.

Det foreslås også å redusere rabatten for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler i arveavgiftsloven § 11 A fra 40 prosent til 30 prosent Rabatten skal fortsatt være begrenset til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 millioner kroner for den enkelte mottaker.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.2.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig

Det foreslås endringer i reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig. Skattefri (ikke fradragsberettiget) andel av gevinst (tap) settes lik forholdet mellom tiden eieren har bodd i boligen og tiden eieren har eid boligen. For eksempel: Dersom skattyter har eid boligen i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, blir halve gevinsten skattefri. Eiertid utover de siste 20 årene før realisasjon regnes ikke med. Det skal ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen.

Forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid, eller de siste 20 årene.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.3.

Skattesatser, grenser og fradrag i personbeskatningen

Personfradraget, øvre grense i minstefradragene i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten foreslås å øke med forventet lønnsvekst (3,5 prosent). Samtidig økes satsen i minstefradraget fra 40 til 42 prosent. Se her for andre satser/beløpsgrenser mv.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.4. og 3.12.

Overgangsstønaden for enslige forsørgere

Det foreslås at nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 ikke lenger skal skattlegges etter skattebegrensningsregelen, men at stønaden skattlegges som lønn. Samtidig økes maksimal overgangsstønad for nye mottakere fra 2 G til 2,36 G. Endringene er foreslått å gjelde alle mottakere fra 2017.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.5.

Skatteklasse 2 for ektepar

Skatteklasse 2 for ektepar foreslås fjernet. Samtidig foreslås det å øke den særskilte satsen i minste pensjonsnivå med 20.000 kroner.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.6.

Fradrag for foreningskontingent

Regjeringen fortsetter å øke fagforeningsfradraget, denne gangen fra 3.850 kroner til 4.100 kroner for inntektsåret 2014.

Rett til fradrag for kontingent til fagforening opprettet etter 1. juli 1977 forutsetter blant annet at foreningen er tilknyttet en hovedsammenslutning for arbeidstakere. Til nå har det vært mulig å få dispensasjon fra kravet om slik tilknytning. Denne dispensasjonshjemmelen foreslås fjernet.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.7 og kapittel 10.

Elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) betalt av arbeidsgiver

Dagens sjablong er todelt, med et inntektstillegg på inntil 4.000 kroner for én tjeneste og inntil 6.000 kroner for flere enn én tjeneste. Med hensikt å forenkle foreslås det å fjerne todelingen, slik at det blir bare ett inntektstillegg – satt til 4.400 kroner – uavhengig av antall tjenester som dekkes. Det foreslås også å fjerne dagens skattefrie bunnbeløp på 1.000 kroner og fradraget for arbeidstakers egenbetaling. Videre innføres et skattefritt bunnbeløp på 1.000 kroner for dekning av utgifter til andre varer og tjenester som faktureres sammen med og/eller inkluderes i EKOM-tjenesten.

Les mer i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.8.

Fradrag for arbeidsreiser og besøkreiser i hjemmet

Det foreslås å sette et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense det samlede årlige skattemessige fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og besøksreisene. For daglige arbeidsreiser og for pendleres besøksreiser til bolig i Norge eller et annet land i EØS-området bortfaller fradragsretten for den delen av reiseavstanden som overstiger 75.000 km.

For pendlere som har bolig utenfor EØS-området, foreslås det at det kun gis fradrag for faktiske, dokumenterte billettutgifter, dvs. at reisefradraget ikke lenger skal kunne fastsettes etter dagens sjablongregler (reiseavstandsmodellen). Ved dokumentert bruk av egen bil skal satsene i reiseavstandsmodellen benyttes til å beregne utgiftene. Samlet årlig fradrag kan ikke overstige taket som skal gjelde for reisefradrag innenfor EØS-området.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.9.

Skattlegging av fordel av rimelige lån i arbeidsforhold

Det foreslås å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1 prosentenhet, med virkning fra 1. mars 2014.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.10.

Beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjemmet og i frivillige organisasjoner

Grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner foreslås økt fra 4.000 til 6.000 kroner.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.11.

Yrkeskjøring med privatbil - kilometergodtgjørelse

De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Det sikrer at godtgjørelsen blir skattefri ved anvendelse av disse kilometersatsene.

Les mer i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.12.

Gjelds- og gjeldsrentefradrag - bolig i EØS-området

Det foreslås å endre reglene om fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. Etter forslaget vil personer med alminnelig skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i annen EØS-stat, få fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Det foreslås som vilkår for full fradragsrett at skattyter ikke også får fradrag for den samme gjelden og/eller gjeldsrentene i den stat eiendommen ligger.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 12.

Næringsbeskatningen

Skattesatser

Selskapsskattesatsen foreslås redusert fra 28 til 27 prosent, mens trygdeavgiften på næringsinntekt reduseres med 0,72 prosentenhet til 10,28 pst. For personlige deltakere i deltakerlignede selskap reduseres den effektive skattesatsen med én prosentenhet. Særskatten for petroleumsselskap og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med én prosentenhet, slik at marginalskatten er uendret.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.1-5.4 og punkt 5.7.

Arbeidsgiveravgiften

Ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift foreslås uendret i første halvår 2014. Fra 1. juli 2014 trer nye EØS-regler for regional statsstøtte i kraft, noe som vil kreve ny vurdering og forslag i løpet av våren med sikte på å tilpasse ordningen til de nye retningslinjene med virkning fra 1. juli 2014.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.10.

Fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Det foreslås en ny sjablonregel om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for rentekostnader som betales fra norsk selskap mv. til en skattyter som er i interessefellesskap (interne renter). Hensikten er å motvirke at flernasjonale selskap flytter overskudd ut av landet og dermed reduserer skatten som betales til Norge

Regelen begrenser rentefradraget til 30 prosent av en resultatstørrelse, basert på skattemessige verdier. Begrensningen gjelder bare for interne renter. Rentekostnader betalt til uavhengig tredjepart (eksterne renter) kan fortrenge fradrag for interne renter, men eksterne renter er ikke selv gjenstand for avskjæring.

Etter forslaget skal det gjelde et terskelbeløp for rentefradragsbegrensningen på 3 millioner kroner. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i 10 påfølgende år.

Finansinstitusjoner foreslås unntatt fra rentebegrensningsregelen.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 4.

Startavskrivninger

Det foreslås å innføre 10 prosent startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.5.

Skattefunn

Det foreslås å heve den øvre beløpsgrensen i Skattefunn for kostnader knyttet til innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner, fra 11 til 22 mill. kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan med dette ikke overstige 22 mill. kroner. Samtidig legges det opp til å øke den maksimale timelønnsatsen for egne ansatte fra 530 til 600 kroner per time

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.6.

Landbruk – betinget skattefritak ved ekspropriasjon

Det foreslås å utvide gjeldende ordning med betinget skattefritak for gevinst ved ekspropriasjon av landbrukseiendom, gjeldende fra og med inntektsåret 2014. Etter forslaget kan vederlaget skattefritt nyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.8.

Skatteplikt for kommuners konkurranseutsatte avfallshåndtering

Det foreslås å bli innført skatteplikt for kommuner på inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked. Skatteplikten skal omfatte inntekter knyttet til kommunens utføring av avfallshåndteringstjenester i et marked, dvs. knyttet til håndtering av husholdningsavfall fra andre kommuner og/eller næringsavfall. Kommuner har etter forurensningslovgivningen plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra egne innbyggere blir håndtert (lovpålagt oppgave). Dersom kommunen håndterer husholdningsavfall fra egne innbyggere omfattes ikke dette av skatteplikten til kommunen etter forslaget.

Det foreslås en overgangsregel for fastsetting av skattemessige inngangsverdier for eiendeler ved overgang til skattepliktig regime. Endringen skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 11.

Merverdiavgift

Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull

Det foreslås å endre oppkrevingsmetoden ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, slik at det er mottaker som skal beregne og betale merverdiavgiften. Forslaget, som skal gjelde fra 1. januar 2014, omfatter gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler uansett form, men ikke pryd- eller nyttegjenstander, f.eks. klokker, smykker mv. Forslaget gjelder kun innenlandsk omsetning til næringsdrivende og til offentlig virksomhet, ikke til privatpersoner.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 6.2.

Oppgavefrist momskompensasjon

Oppgavefristen for momskompensasjon for kommuner, fylkeskommuner mv. (inkl. bl.a. barnehager) for tredje periode foreslås flyttet fra 20. august til 31. august, slik at den blir samordnet med merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 17.

Særavgifter

Se Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 7.

Andre lovsaker på skatte- og avgiftsområdet mv.

Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Det foreslås at skattlegging av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev legges om til å foretas ved realisasjon, med virkning for mengdegjeldsbrev utstedt fra og med 1. januar 2014. Det legges opp til at begrensningene i adgangen til utstedelse av underkursobligasjoner i emisjonsforskriften oppheves med virkning fra samme tidspunkt.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 13.

NOKUS-reglene

Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS). Formålet med endringene er å unngå kjedebeskatning av norske personlige eiere.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 14.

Beskatning ved uttak fra norsk beskatningsområde – endring av kravet om sikkerhetsstillelse

Det foreslås en lempning i kravet til sikkerhetsstillelse for skattebeløp ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde, slik at sikkerhet bare kan kreves når det er en reell risiko for at skattekravet ikke kan inndrives.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 15.

Endringer i ligningsloven – nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

Det foreslås å endre ligningsloven for å legge til rette for gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av den amerikanske lovgivningen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Det foreslås samtidig at opplysningspliktene som må pålegges finansinstitusjoner, herunder banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva som tilhører amerikanske personer, gjøres generelle slik at finansinstitusjonene må gi opplysninger om finansielle aktiva for alle sine kunder.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16.

Bokføringspålegg og tvangsmulkt

Det foreslås å gi toll- og avgiftsmyndighetene adgang til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen. Tilsvarende regler har vært gjeldende på skatte- og merverdiavgiftsområdet siden 2007 og dette forslaget følger samme modell.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 18.

Oppbevaringstiden for primærdokumentasjon i bokføringsloven

Som regjeringen allerede har annonsert fremmes forslag om at det generelle minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven reduseres fra 10 år til 5 år. Det gis uttrykk for at det vil kunne være behov for krav til lengre oppbevaringstid enn 5 år for enkelte særlige typer primærdokumentasjon for skatte og avgiftskontrollformål, samt i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet. Det foreslås derfor at departementet gis hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for bestemte typer dokumentasjon dersom dette finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Videre vil det bli vurdert om Skatteetaten og politiet har tilstrekkelige hjemler til å pålegge lengre oppbevaring enn 5 år i forbindelse med påbegynt bokettersyn eller etterforskning i straffesak. Det vil også bli gjort en vurdering av behovet for tilpasninger i tilstøtende regelverk som bygger på at oppbevaringstiden for primærdokumentasjon er lengre enn 5 år, samt behov for overgangsregler.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 19.

Land-for-landrapportering

Det foreslås at regnskapspliktige som anses som «store» etter nye terskelverdier i antatt forventede EØS-regler som svarer til direktiv 2013/34/EU, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift i ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet, herunder betalinger til myndigheter, på land- og prosjektnivå. Departementet mener det bør kunne fastsettes utvidede innholdskrav i rapporteringsplikten sammenlignet med de antatt forventede EØS-reglene, slik som investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, samt antall ansatte i det enkelte land, men at det nærmere innholdskravet bør kunne fastsettes i forskrift. Det foreslås videre regler om unntak fra rapporteringsplikten. Departementet foreslår ikke at rapporten skal underlegges ekstern verifikasjon, men at styret og daglig leder skal bekrefte at rapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i lov og tilhørende forskrift, samt at det skal opplyses i årsberetningen hvor rapporten kan finnes. Etter forslaget trer reglene i kraft 1. januar 2014.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 20.

Endringer i tolloven

Det foreslås enkelte presiseringer i tolloven. På bakgrunn av implementeringen av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter for skip klargjøres det i tolloven § 3-3 og § 3-6 at meldeplikten også kan inntre før ankomst.

Bestemmelsen om fastsettelse av en vares opprinnelse der dette ikke følger av særskilt avtale (ikke-preferensielle opprinnelsesregler) er plassert i tolloven § 8-6. Den foreslås omredigert og delvis overført til forskrift uten at dette skal ha materiell betydning.

Les mer i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 21.

 
Søk: