Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Revisjonsplikten opphører for de minste AS'ene 
Regjeringen foreslår å fjerne revisjonsplikten for AS med mindre enn 5 mill. i årlige driftsinntekter. Dette innebærer at ca 137 000 virksomheter nå gis rett til å velge om de vil ha revisjon eller ikke.

For å velge bort revisor må de små aksjeselskapene i tillegg til grensen på 5 mill. i driftsinntekter, ikke ha mer enn 20 mill. i balansesum og heller ikke ha flere enn 10 ansatte.

Aksjeselskap som faller under grensene for revisjonsplikt må selv aktivt velge bort revisor, gjennom at generalforsamlingen må fatte vedtak om å benytte revisjonsfritaket med flertall som ved vedtektsendring. Dersom dette ikke gjøres, har selskapet revisjonsplikt.

Det skal opplyses om selskapet benytter autorisert regnskapsfører eller om selskapene fører regnskapene selv. Departementet skriver om dette:

"Departementet mener at bruk av autorisert regnskapsfører generelt bidrar til å øke kvaliteten på selskapenes regnskaper, og departementet antar at en del mindre selskaper vil se seg tjent med å velge å få sine regnskaper ført av en regnskapsfører dersom de har fravalgt revisjon, og således ikke lenger kan drøfte og få veiledning om regnskapsfaglige spørsmål fra revisor…”

 
Søk: